İçeriğe geç

Haberleşme Sistemlerinde Rastgele Sinyaller

Haberleşme sistemlerinde rastgele sinyaller, çeşitli kaynaklardan gelen bilgi sinyallerini veya sistem içerisindeki gürültü sinyallerini temsil edebilir. Haberleşme mühendisliği, bilgi sinyallerini verimli ve güvenilir bir şekilde bir noktadan diğerine taşımaya odaklanırken, rastgelelik bu sinyallerin özelliklerini ve nasıl işlendiklerini anlamak için kritik bir konsepttir.

Rastgele sinyaller hakkında bazı temel kavramlar şunlardır:

Rastgele süreçler

Rastgele süreçler, zamanla değişen rastgele olayların matematiksel modelleridir. Bu süreçler, genellikle belirli bir olasılık dağılımı veya olasılık yoğunluk fonksiyonu ile tanımlanır ve bu dağılımlar sinyalin istatistiksel özelliklerini belirtir.

Rastgele süreçlerin bazı temel özellikleri şunlardır:

 1. Ortalama (Beklenti) Fonksiyonu: Bir rastgele sürecin ortalaması, zaman fonksiyonu olarak verilir ve bu, belirli bir zamanda rastgele sürecin beklenen değerini gösterir.
 2. Otokorelasyon Fonksiyonu: Bir rastgele sürecin iki farklı zaman noktasındaki değerlerinin çarpımının beklenen değeri olarak tanımlanır. Bu fonksiyon, sürecin zaman içindeki içsel korelasyon yapısını gösterir.
 3. Güç Spektral Yoğunluğu: Rastgele sürecin frekans bileşenlerinin dağılımını gösterir. Genellikle sürecin otokorelasyon fonksiyonunun Fourier dönüşümü ile elde edilir.

Rastgele süreçlerle ilgili belirli uygulama alanlarına gelirsek:

 • Termal Gürültü: Elektronik devrelerde, dirençlerdeki serbest elektronların termal hareketi nedeniyle oluşan rastgele bir süreçtir. Bu, elektronik devrelerdeki temel gürültü kaynaklarından biridir ve sinyal-gürültü oranını (SNR) etkileyebilir.
 • Kanal Değişiklikleri: Kablosuz iletişimde, radyo dalgalarının yayılma ortamındaki (örneğin atmosfer, binalar veya insanlar gibi) engellerle etkileşime girmesi sonucunda kanalın özellikleri zamanla rastgele bir şekilde değişebilir. Bu tür rastgele süreçler, kablosuz haberleşme sistemlerinin tasarımında ve performans analizinde dikkate alınması gereken önemli faktörlerden biridir.

Bu tür süreçleri anlamak ve modellemek, mühendislerin ve araştırmacıların daha güvenilir ve verimli iletişim sistemleri tasarlamalarına yardımcı olur.

İstatistiksel Özellikler

rastgele sinyallerin ya da süreçlerin özelliklerini analiz edebilmek için bu istatistiksel özellikleri kullanırız. Bu özellikler, sinyalin zaman içinde nasıl davrandığını ve frekans bileşenlerinin ne olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

1. Ortalama (Beklenti) Fonksiyonu: Rastgele sürecin beklenen değerini verir

2. Varyans: Rastgele sürecin ne kadar değişken olduğunu belirten istatistiksel bir ölçüttür.

3. Otokorelasyon Fonksiyonu: Bir rastgele sürecin iki farklı zaman noktasındaki değerleri arasındaki ilişkiyi ölçer. :

4. Güç Spektral Yoğunluğu (PSD): Rastgele sürecin frekans bileşenlerinin enerji dağılımını gösterir. Genellikle otokorelasyon fonksiyonunun Fourier dönüşümü ile elde edilir:bir sinyalin hangi frekansta ne kadar enerjiye sahip olduğunu gösteren bir fonksiyondur.

Bu istatistiksel özellikler, rastgele sinyalin nasıl davrandığını ve sinyalin hangi frekansta ne kadar enerjiye sahip olduğunu belirlememize yardımcı olur. Özellikle iletişim sistemleri, sinyal işleme, finans ve birçok diğer alanda bu özellikler önemli bir rol oynar. İyi bir iletişim sistemi tasarlamak, sinyal-gürültü oranını iyileştirmek veya sinyal kaynaklarını doğru bir şekilde tanımlamak için bu özelliklerin doğru bir şekilde anlaşılması ve kullanılması gereklidir.

Beyaz Gürültü

“beyaz gürültü” terimi, genellikle bir gürültü sürecinin frekans spektrumunda tüm frekanslarda eşit enerjiye sahip olduğunu belirtmek için kullanılır. Beyaz gürültü ismini beyaz ışığın tüm renkleri (veya frekansları) eşit yoğunlukta içermesine benzeterek almıştır.

Beyaz gürültünün bazı ana özellikleri şunlardır:

1. Eşit Spektral Yoğunluk: Beyaz gürültünün güç spektral yoğunluğu (PSD) tüm frekanslarda sabittir. Yani, her frekansta eşit enerjiye sahip olduğunu ifade eder.

2. İstatistiksel Bağımsızlık: Beyaz gürültü sürecindeki örnekler istatistiksel olarak bağımsızdır. Bu, bir zaman dilimindeki gürültü değerinin, başka bir zaman dilimindeki gürültü değeri üzerinde hiçbir etkisi olmadığı anlamına gelir.

3. Gaussian Beyaz Gürültü: Eğer beyaz gürültü sürecinin her bir örneği Gaussian dağılıma sahipse, bu tür bir gürültüye “Gaussian beyaz gürültü” denir.

4. Otokorelasyon Fonksiyonu: Beyaz gürültünün otokorelasyon fonksiyonu, delta fonksiyonuyla (Dirac delta) orantılıdır. Yani, sadece gecikme zamanı sıfır olduğunda değeri vardır ve diğer zamanlarda sıfırdır.

Beyaz gürültü, pek çok teknik alanda karşımıza çıkar. Özellikle haberleşme mühendisliği, kontrol teorisi ve sinyal işlemede, sistemlerin ve algoritmaların performansını değerlendirmede ve modellemede sıkça kullanılır. Birçok pratik uygulamada, özellikle analog elektronik devrelerde, termal gürültü (Johnson-Nyquist gürültüsü olarak da bilinir) beyaz gürültünün bir türü olarak görülür.

Gauss Gürültüsü

Gauss gürültüsü (veya Gaussian gürültü) dediğimizde, bu gürültünün herhangi bir zaman dilimindeki amplitüd değerinin Gaussian dağılıma (normal dağılım) sahip olduğunu belirtiriz. Gaussian dağılım, istatistik ve olasılık teorisinde sıkça karşımıza çıkan ve pek çok doğal süreçte görülen bir dağılımdır.

Gauss gürültüsünün bazı özellikleri:

1. Dağılım: Gauss gürültüsü, matematiksel olarak şu olasılık yoğunluk fonksiyonu (PDF) ile tanımlanır:

2. Uygulamalar: Pratikte birçok fiziksel sistem, merkezi limit teoremi nedeniyle Gauss gürültüsüne maruz kalır. Bu teori, birçok bağımsız ve aynı dağılıma sahip rastgele değişkenin toplamının, yeterince büyük bir örneklem sayısı için normal dağılıma yaklaştığını belirtir.

3. Beyaz Gauss Gürültüsü (WGN): Eğer bir Gauss gürültü süreci aynı zamanda beyaz gürültü özelliklerine sahipse, bu gürültüye Beyaz Gauss Gürültüsü (White Gaussian Noise – WGN) denir. Bu, amplitüd değerlerinin Gaussian dağılıma sahip olduğu ve tüm frekanslarda eşit enerjiye sahip olan bir gürültüdür.

4. Sinyal/Gürültü Oranı (SNR): Haberleşme sistemlerinde, sinyal kalitesini değerlendirmek için sıklıkla kullanılır. SNR, istenen sinyalin gücü ile arka plan gürültüsünün gücü arasındaki orandır. Eğer arka plan gürültüsü Gauss gürültüsü ise, bu oranın değeri sinyalin alınabilirliği ve iletişim sisteminin performansı için önemlidir.

Gauss gürültüsü, pek çok teknik alanda önemli bir role sahiptir çünkü pek çok gerçek dünya sistemini ve olasılık süreçlerini iyi bir şekilde modelleyebilir. Bu nedenle, iletişim mühendisliği, finans, sinyal işleme gibi pek çok alanda analiz ve tasarım için temel bir konsepttir.

Ergodik Süreç

Bir rastgele sürecin ergodik olup olmadığını belirlemek, istatistiksel özelliklerin zaman ortalamaları ile topluluk ortalamaları arasındaki ilişkiye bağlıdır. Bu, rastgele süreçlerin analizi için önemli bir kavramdır çünkü bir sürecin ergodik olup olmadığını bilmek, bu sürecin uzun vadeli davranışının nasıl analiz edileceği konusunda bize bilgi verir.

Zaman Ortalaması: Bir rastgele sürecin bir özelliğinin, belirli bir gerçekleşme üzerinde uzun bir zaman aralığı boyunca alınan ortalamasıdır.

Topluluk Ortalaması (Beklenti): Tüm olası gerçekleşmeler üzerinden alınan ortalama olarak tanımlanır.

Eğer bir rastgele sürecin herhangi bir özelliği için zaman ortalaması, topluluk ortalamasına eşitse, bu süreç o özellik açısından ergodiktir.

Örneğin, rastgele bir sürecin ergodik olup olmadığını belirlemek için sürecin ortalamasına bakalım:

 • Eğer sürecin uzun bir zaman aralığındaki zaman ortalaması, topluluk ortalamasına (beklenti değerine) eşitse, sürecin ortalaması açısından ergodik olduğunu söyleriz.

Bir süreç, bazı özellikleri açısından ergodik olabilirken diğer özellikleri açısından ergodik olmayabilir. Ancak bir süreç tüm özellikleri açısından ergodikse, bu süreç genellikle sadece “ergodik” olarak adlandırılır.

Ergodik süreçlerin önemi, pratikte bir sürecin tek bir gerçekleşmesini gözlemleyerek bu sürecin istatistiksel özelliklerini tahmin edebilmemizdir. Eğer bir süreç ergodik değilse, bu sürecin istatistiksel özelliklerini tahmin etmek için birden fazla gerçekleşmeye bakmamız gerekebilir.

Stationarity

stationarity (sabitlik) rastgele süreçlerin zamanla nasıl değiştiğini ifade eder. Bir sürecin istatistiksel özelliklerinin zamanla değişip değişmediğini anlamak için stationarity kavramı kullanılır. Stationarite, sinyal işleme, zaman serisi analizi, otomatik kontrol ve özellikle haberleşme mühendisliği gibi birçok alanda önemli bir konsepttir.

Rastgele süreçler için iki ana stationarite türü bulunmaktadır:

 1. Zayıf (veya Geniş Anlamda) Stationarity:
  • Ortalama (beklenti) değerinin zamanla değişmediği, yani tüm t zaman noktaları için sabit olduğu süreçlerdir.
  • Varyansın da zamanla değişmediği süreçlerdir.
  • Otokorelasyon fonksiyonunun sadece gecikmeye (lag) bağlı olduğu, yani başlangıç zamanına bağlı olmadığı süreçlerdir.
 2. Güçlü (veya Dar Anlamda) Stationarity:
  • Tüm momentlerin (1. moment, 2. moment vs.) ve tüm dağılımların zamanla değişmediği süreçleri tanımlar. Başka bir deyişle, sürecin tüm olasılık dağılımı zamanla kaymaz.

Pratikte, zayıf stationarity genellikle daha yaygın bir kavramdır ve birçok analiz için yeterli olabilir. Bununla birlikte, bazı uygulamalar güçlü stationariteyi gerektirebilir.

Bir rastgele sürecin stationar olup olmadığını bilmek, sürecin analizi ve modellemesi için önemlidir. Örneğin, bir süreç stationar değilse, bu süreci analiz etmek ve tahmin etmek için ek bilgilere ihtiyaç duyulabilir.

Haberleşme sistemlerinde, rastgele sinyaller genellikle gürültü veya parazit olarak karşımıza çıkar. Bu sinyalleri etkili bir şekilde modellemek, iletişim sistemlerinin performansını değerlendirmemize ve optimize etmemize yardımcı olur. Özellikle dijital iletişimde, rastgele sinyallerin doğru bir şekilde modellemesi, sinyal işleme tekniklerinin ve algoritma tasarımlarının etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için kritiktir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× 0544 963 36 40